Boes & Leroy, Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

 

Boes & Leroy

Geassocieerde notarissen te Leuven (Kessel-Lo)

 

BOES & LEROY

Leopold Ruelensstraat 54
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Tel. (016) 25.71.22
Fax. (016) 26.19.38

BVBA
BTW BE 0880875905
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

16 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 gelden er voor ondernemingen een aantal nieuwe spelregels. Een belangrijk aandachtspunt voor bedrijfsleiders en bestuurders. Deze dwingende regels gaan onmiddellijk – dus vanaf begin 2020 – in.  Ook als de statuten van de onderneming nog niet zijn aangepast aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ( WVV) in werking. Bedoeling is België aantrekkelijker te maken voor al wie wil ondernemen.

De wetgever bracht het aantal mogelijke vennootschapsvormen terug tot vier, namelijk de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap met de vereniging onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (CommV) als twee varianten.

Bestaande vennootschappen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek (tenzij ze voordien overgaan tot een vrijwillige statutenwijziging in het kader van bijvoorbeeld een kapitaalverhoging).

Toch zijn een aantal dwingende bepalingen al vanaf 1 januari 2020 van toepassing. Dat is niet zonder gevolgen. Enkele voorbeelden om dat te illustreren:

  • Het al volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van een BVBA en een CVBA worden vanaf 1 januari 2020 automatisch omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”. Als aandeelhouder kan je voortaan geen kapitaalvermindering meer doorvoeren. Je kan het eigen vermogen van de vennootschap alleen nog uitkeren na een wijziging van de statuten.

  • Uitkeringen van de vennootschap (uitkering van het eigen vermogen, dividenden, tantièmes, ..) kunnen maar mits voldaan is aan een dubbele voorwaarde: Het netto-actief van de vennootschap mag niet negatief zijn of, door de uitkering,  negatief worden. En de vennootschap moet de opeisbare schulden kunnen betalen over een periode van minstens 12 maanden vanaf de uitkering. Is niet aan deze dubbele voorwaarde voldaan, dan moeten de aandeelhouders de uitkeringen aan de vennootschap terugbetalen en komt de aansprakelijkheid van de bestuurders in het gedrang.
  • Ben je bestuurder, lid van de raad van toezicht of van de directieraad, dan kan je niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn. Je moet het mandaat van bestuurder altijd als zelfstandige uitoefenen.
  • Als er een belangenconflict is in het bestuursorgaan of in genoteerde vennootschappen, dan moet je de regels naleven zoals die in het nieuwe wetboek zijn opgenomen.

  • Vanaf 1 januari is ook het nieuwe regime voor de aansprakelijkheid van bestuurders van toepassing. Eventuele schadelijders kunnen je als bestuurder niet meer aanspreken voor een hoger bedrag dan een wettelijk voorzien plafond of ‘cap’. Dat bedrag varieert van 125.000 tot 12 miljoen euro en is afhankelijk van de omvang van de vennootschap. De aansprakelijkheidsbeperking tot een bepaald plafond geldt alleen bij lichte fouten, niet bij zware fouten, bedrog of bij herhaaldelijk lichte fouten.

  • Je kunt nog altijd een managementvennootschap oprichten, dus een rechtspersoon om een ander bedrijf te besturen. Je managementvennootschap moet altijd een persoon aanduiden die het bestuursmandaat voor haar zal uitvoeren. Die vaste vertegenwoordiger is vaak een natuurlijke persoon. In de praktijk gaat het vaak om de oprichter van de managementvennootschap.Het is echter niet meer mogelijk om een nieuwe rechtspersoon als vaste vertegenwoordiger van de managementvennootschap aan te duiden. Sinds 1 mei 2019 kan alleen een natuurlijke persoon tot vaste vertegenwoordiger van een managementvennootschap worden benoemd. Ook voor managementvennootschappen die zijn opgericht voor 1 mei 2019, is deze regel vanaf 1 januari 2020 van toepassing.

Bron: Fednot

11 december 2019

Onderhoudskosten zijn vaak een twistpunt voor gescheiden ouders. En dan vooral onvoorziene en buitengewone kosten. Denk maar aan een laptop, een bril of een beugel. Hoe kan je een en ander regelen?
U krijgt het antwoord in onze notaristip.

Bron: Fednot

9 december 2019

De begrippen “geschenk” en “schenking” klinken gelijkaardig. Nochtans is er, fiscaal gezien, een groot verschil tussen beide: een schenking wordt belast en een gelegenheidsgeschenk of een cadeau niet. Een aanzienlijk gevolg waar vrijgevige ouders tijdens de feestdagen best rekening mee houden. Er bestaan geen wettelijke regels om het onderscheid te maken, maar wel een paar vuistregels.

Envelopjes
Verjaardagen, een goed rapport, een huwelijk of nakende feestdagen… Er zijn redenen genoeg om elkaar in de watten te leggen. Je hoeft bij zo’n gelegenheidsgeschenken niet bang te zijn van de fiscale gevolgen. Een gelegenheidsgeschenk is niet hetzelfde als een belastbare schenking.

Toch is de grens niet altijd eenvoudig te trekken. Er bestaan gelukkig een paar vuistregels om zeker te zijn dat je geschenk geen belastbare schenking wordt.

  • Ten eerste moet het geschenk in verhouding staan tot je vermogen. Ouders kunnen bijvoorbeeld niet jaarlijks een genereus bedrag geven aan hun kinderen om de schenkbelasting te ontwijken. Geef je als ouder een dure auto cadeau aan je kind, terwijl dat niet in verhouding staat met je vermogen, dan beschouwt de fiscus dit mogelijks als een schenking. In het ander geval zal het gewoon om een geschenk gaan. Als courant gebruikte regel geldt dat je gelegenheidsgeschenken maximaal tot 1 % van je totale vermogen (roerend en onroerend samen) mogen bedragen.

  • Een tweede voorwaarde is dat het geschenk gebeurt naar aanleiding van een “speciale” aangelegenheid (kerst, verjaardagen, huwelijken…).

Bankoverschrijving
De meeste mensen houden niet graag veel cashgeld op zak. Veel mensen laten daarom het traditioneel envelopje aan de kant en gaan over tot een overschrijving. Gelet op bovenstaande vuistregels doe je er goed aan om in de mededeling van je overschrijving de reden van overschrijving te vermelden (bv. ‘proficiat met de geboorte’ of ‘Voor je kerst’). Spreek niet van een schenking.

Waarom is een ‘echte’ schenking anders?
Een schenking wordt – in tegenstelling tot gelegenheidsgeschenken – wel belast. Op een schenking is de schenkbelasting verschuldigd. Bankgiften zijn niet onderworpen aan schenkbelasting maar bij overlijden binnen de drie jaar is het geschonken bedrag wel mee onderworpen aan erfbelasting.

Bovendien heeft een schenking aan een kind een invloed op zijn erfrecht.  Een schenking wordt voor het begunstigde kind als een ‘voorschot’ op zijn erfenis beschouwd. Bijgevolg zal de schenking – in principe – verrekend worden met zijn erfdeel om de gelijkheid tussen de kinderen te waarborgen.

Een schenking heeft dus niet alleen fiscale gevolgen. Wil je schenken? Vraag advies aan een notaris. Hij zal met jou de gevolgen van een schenking bespreken.

Wil je meer weten over schenkingen? Bekijk onze handige infofiche.  

Bron: Fednot

 

Wendy MEES
Licentiaat in de rechten

wendy.mees(plaats the 'at' sign hier)boesleroy.be

Josephine-Charlotte VAN HOLM
Master in het notariaat

josephine-charlotte.vanholm(plaats the 'at' sign hier)boesleroy.be

Caroline BOES
Licentiate in het notariaat

caroline.boes(plaats the 'at' sign hier)boesleroy.be

Katinka VERVOORT
Notarieel medewerkster

katinka.vervoort(plaats the 'at' sign hier)boesleroy.be

Veronique KNAPEN
Master in het notariaat

veronique.knapen(plaats the 'at' sign hier)boesleroy.be

Dorien BECKERS
Master in het notariaat

dorien.beckers(plaats the 'at' sign hier)boesleroy.be

Inge HEYLEN
Master in het notariaat

inge.heylen(plaats the 'at' sign hier)boesleroy.be

 
 

BOES & LEROY

Leopold Ruelensstraat 54
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Tel. (016) 25.71.22
Fax. (016) 26.19.38

BVBA
BTW BE 0880875905
RPR Leuven
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .